Samen in actie tegen klimaatverandering

Verhaal | 23-09-2019Manuel Voordewind

De aanhoudende vuurzee in het Amazonegebied is het meest recente voorbeeld van de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de Wereldbank kan klimaatverandering tegen 2030 meer dan 100 miljoen mensen terug in armoede duwen. Daarmee worden ontwikkelingslanden weer teruggezet in de tijd en gaan jaren vooruitgang verloren. Tien organisaties vinden het tijd om actie te ondernemen en gaven minister Kaag een viertal aanbevelingen mee voor de VN-klimaattop op 23 september in New York.

We merken dat er weinig aandacht is voor religieuze organisaties in de Nederlandse aanpak van de klimaatproblematiek.

‘Wij waarderen de inzet van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking enorm op het gebied van het klimaatdebat’, begint Manuel Voordewind, lobbyist bij Tear. ‘Maar we merken dat er weinig aandacht is voor religieuze organisaties in de Nederlandse aanpak van de klimaatproblematiek. Tijdens de VN-klimaattop komen regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om tot een gezamenlijke aanpak te komen met betrekking tot het klimaat. Een mooie kans om de minister via een brief enkele punten mee te geven.’

Aandacht voor religieuze organisaties

‘De brief schreven we met tien andere Nederlandse milieu-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties’, vertelt Manuel. ‘We willen aan de minister laten zien dat wij niet de enige organisatie zijn die de aandacht voor religieuze organisaties mist in het huidige klimaatdebat. Het feit dat de brief door tien religieuze én niet religieuze organisaties is getekend, bevestigt dit gemis en benadrukt het belang van samenwerking met deze organisaties.’

De aanbevelingen

De lobbyist stelde samen met de andere betrokken partijen vier aanbevelingen op. ‘Laten we voorop stellen dat we de actieve en ambitieuze rol die Nederland speelt in het internationale klimaatdebat ontzettend waarderen’, maakt Manuel duidelijk. ‘Ondanks deze actieve inzet is er volgens ons nog wel ruimte voor verbetering.’

  1. Essentiële rol religieuze organisaties

‘Ons voornaamste punt is dat we de minister op het hart willen drukken dat ze in haar aanpak tegen klimaatverandering oog heeft voor de religieuze organisaties. Dit missen we enorm in de huidige Nederlandse aanpak. Religieuze organisaties spelen wereldwijd een essentiële en unieke rol bij het opbouwen van de veerkracht van individuen en gemeenschappen die bedreigd worden door klimaatverandering. Religieuze leiders en organisaties hebben veel vertrouwen en invloed in hun gemeenschap en zijn vaak aanwezig in moeilijk bereikbare en onveilige regio's. De kennis die geloofsleiders hebben over de lokale culturele, economische en sociale normen van hun gemeenschap is onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. Hiermee willen we niks afdoen aan de inzet van ander soortige organisaties, we merken enkel op dat religieuze organisaties nu veelal over het hoofd worden gezien door de Nederlandse overheid.’

  1. 100% hernieuwbare energie

Naast de aandacht voor samenwerkingen met religieuze organisaties, richt de brief zich op een ander punt. ‘We moeten snel en op schaal overschakelen naar 100% hernieuwbare energie. Een verschuiving naar hernieuwbare energie zal geld besparen, nieuwe banen creëren, minder water verspillen, en zal de voedselproductie verduurzamen en schone lucht stimuleren. Wij pleiten ervoor dat Nederland zich op EU niveau inzet om het CO2- reductiedoel van de Europese Unie te verhogen naar 80% in 2030’, vervolgt Manuel.

  1. Klimaat slimme landbouw

‘Verder willen we graag dat Nederland zich er internationaal voor inzet dat de internationale klimaatfinanciering de klimaatbestendigheid van kleinschalige boeren en andere kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden vergroot. Dit helpt om de voedselzekerheid te vergroten en draagt zodoende bij aan het beëindigen van honger.’

  1. Geld beschikbaar stellen voor ontwikkelingslanden

‘Tot slot streven we ernaar dat 50% van de klimaatfinanciering wordt besteed aan klimaatadaptatie van kwetsbare groepen. Door meer geld beschikbaar te stellen voor ontwikkelingslanden, kunnen zij zich op een duurzame manier ontwikkelen.’

We hopen een goede relatie op te bouwen met de Nederlandse overheid.

Eerste reactie hoopvol

Of minister Kaag de aanbevelingen daadwerkelijk meeneemt in haar inbreng tijdens de klimaattop is nog de vraag. ‘Die garantie heb je nooit’, geeft Manuel toe. ‘Wel geloof ik dat als we consistent en constructief mee blijven denken met het Nederlandse klimaatbeleid, dit uiteindelijk tot resultaat zal leiden. De eerste reactie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken op de brief was in ieder geval positief. We hopen een goede relatie op te bouwen met de Nederlandse overheid zodat we, waar nodig, mee kunnen denken.  Zo hopen we tot een efficiënter klimaatbeleid te komen waarin oog is voor de gevolgen van klimaatverandering op de allerarmsten wereldwijd.’