Tear zoekt nieuw lid voor de Raad van Toezicht

Vacature | 10-01-2019Tear

Heb jij een hart voor het werk van Tear en durf je kritisch mee te kijken met de organisatie? Heb je ervaring op het gebied van fondsenwerving, marketing en communicatie én vind je het mooi om vanuit je expertise een bijdrage te leveren aan een inspirerende organisatie?

Voor de Raad van Toezicht (RvT) zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat zich wil inzetten om Tear steeds een stap verder te brengen.

Aandachtsgebieden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je samen met zeven anderen toezichthouder, adviseur en werkgever van de directie. Je houdt mede toezicht op de volgende vijf aandachtsgebieden:

 • het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • het efficiënt en effectief besteden van de middelen;
 • het op de juiste manier inzetten van fondsenwerving;
 • het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers;
 • het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.

Werkzaamheden

Als lid van de Raad van Toezicht houd je je specifiek met de volgende zaken bezig:

 • het toezicht houden op de meerjarenbeleidsplannen, het risicobeheersingsplan en de begroting van meerdere jaren;
 • het vormen van een onafhankelijk oordeel over bovenstaande zaken voor individuele jaren;
 • het erop toezien dat het jaarverslag en de jaarrekening voldoen aan criteria van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie;
 • het beoordelen van de kwaliteit van het dagelijks bestuur op basis van het gevoerde beleid.

Als werkgever heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om de directie te benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan. De RvT kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

De rol

Specifiek zijn we op zoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving, marketing en communicatie, bij voorkeur in een internationale context.

Van alle leden van de Raad van Toezicht verwachten we dat ze:

 • persoonlijk betrokken zijn bij het werk van Tear;
 • in staat zijn een objectief oordeel te geven;
 • afstand houden ten opzichte van de verantwoordelijkheden van het bestuur;
 • op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen toepassen op de organisatie;
 • scherp zijn op risico’s die zich in het beleid van het bestuur kunnen voordoen;
 • toezicht kunnen uitoefenen in een team;
 • actief verbonden zijn aan een (christelijke) kerk of gemeente.

Overige informatie

De Raad van toezicht bestaat momenteel uit zeven personen. Een lid wordt in principe voor drie jaar benoemd en kan twee keer worden herbenoemd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun netwerk(mogelijkheden) inzetten voor Tear. De raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar en houdt één keer per jaar een bezinningsweekend. Lid zijn van de Raad van Toezicht van Tear biedt veel inspiratie, betrokkenheid en een heel plezierige en collegiale samenwerking onderling.

De functies binnen de RvT zijn onbezoldigd. Leden kunnen wel aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding.

Reageren

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en wil jij tijd geven aan Tear en haar missie? We zien je brief met CV graag vóór 7 februari tegemoet. Je kunt deze richten aan directiesecretariaat@tear.nl.

Inlichtingen kun je inwinnen bij René van de Kieft (voorzitter RvT), tel. 06 55 47 71 05 of bij Marco van der Graaf (algemeen directeur), tel. 030 6969 600. Kandidaat-leden worden uitgenodigd voor twee gesprekken met een wervings- en selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur.

Wie we zijn 

Al ruim veertig jaar helpt Tear mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Wij geloven dat recht doen ver weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons dagelijks leven werkt wereldwijd door. Tegelijkertijd moedigen we mensen aan om hier het verschil te maken in hun dagelijks leven. Dit doen we door middel van initiatieven als de Veertigdagenkalender, Nacht Zonder Dak, Happietaria en The Justice Conference.